PROJECCIÓ D'ÀTOMS EN LA CEL·LA

Les coordenades que situen qualsevol punt a l'interior de la cel·la s'anomenen parcials perquè cada vector fonamental (normalment de mides diferents) es pren com unitari en la seva pròpia direcció. Per tant, totes les coordenades prenen valors inferiors a 1.

Un àtom de coordenades parcials x, y, z

(0.15, 0.25, 0.75)

en una cel·la amb a=3.45A, b=4.56A i c=7.56A tindria unes coordenades absolutes:

x(abs)= 0.15 · 3.45 = 0.5175 A

y(abs)= 0.25 · 4.56 = 1.14 A

z(abs)= 0.75 · 7.56 = 5.67 A